5 vecí k zápisu do škôlky pre šk. rok 2016/2017

5 vecí k zápisu do škôlky pre šk. rok 2016/2017

Po minulé roky v tomto období už zápisy do škôlok boli naplno rozbehnuté. Tento rok pomerne veľa škôlok pristúpilo k neskoršiemu termínu podávania prihlášok.

Urobili tak v zmysle odporúčania MŠVVaŠ SR, aby bola zabezpečená nadväznosť zápisov do základnej školy a následne do materskej školy a aby bolo možné pri prijímaní detí zabezpečiť voľné kapacity pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

1.Termín a miesto podávania žiadostí o prijatie dieťaťa

Podávanie žiadostí na veľa miestach - v duchu usmernenia MŠ, bude prebiehať až v období  od 30. apríla do 31. mája 2016. Niektoré materské školy ešte presnejšie ohraničili termín a vybrali napr. jeden májový týždeň alebo niektoré konkrétne dni. Sú však aj škôlky, napr. v bratislavskej Karlovej Vsi, ktoré marcové termíny podávania prihlášok nemenili. Presný termín teda treba overiť priamo v MŠ alebo u zriaďovateľa MŠ.

Žiadosť o prijatie dieťaťa sa podáva priamoc v škôlke, obvykle k rukám riaditeľky alebo poverenej osoby. 

2.Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

 • Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
 • cVýnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak na to existujú materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností. Dieťa musí byť „odplienkované“.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • Ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou školy a zverejní ich na viditeľnom mieste, prípadne webovom sídle škôlky.
 • Do škôlky sa deti prijímajú priebežne alebo pre nasledujúci školský rok (v čase zápisu do materskej školy). Priebežne sa do materskej školy prijímajú počas roka deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

3.Náležitosti podávanej žiadosti o prijatie

Riaditeľ materskej školy postupuje pri prijímaní písomných žiadostí od zákonných zástupcov v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z..

Škôlky majú obvykle vypracované svoje formuláre prihlášky dieťaťa. Ich súčasťou je  aj miesto, na ktoré potvrdzujú všeobecní lekári pre deti a dorast zdravotný stav dieťaťa.

Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť, napr. i rukou písanú. Nemusí tak urobiť len na tlačive pripravenom materskou školou. Nie je prípustné, aby materská škola trvala len na vyplnení žiadosti, ktorú si ona sama vytvorila. Ak zákonný zástupca predloží žiadosť o prijatie dieťaťa na inom tlačive a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast na osobitnom tlačive než na tom, ktoré má vypracované materská škola, je riaditeľka materskej školy povinná túto žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od zákonného zástupcu prevziať.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti  a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na tieto druhy diéty: šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková) predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť poskytovania diétneho stravovania pre dieťa. Na Slovensku je príprava diétnych jedál pre školské deti priamo upravená v právnych predpisoch. Školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. (ďalej len zákon) umožňuje pripravovať v školskej jedálni pre deti a žiakov diétne jedlá.


4.Čo sa vás v prihláške škôlka môže pýtať

Riaditeľ materskej školy v prihláške môže požadovať informácie iba v rozsahu § 11  ods. 6 školského zákona, ktorý vymedzuje právo pre školy a školské zariadenia získavať a spracovávať osobné údaje a to:

 • o deťoch a žiakoch v rozsahu
  • meno a priezvisko,
  • dátum a miesto narodenia,
  • bydlisko,
  • rodné číslo,
  • štátna príslušnosť,
  • národnosť,
  • fyzického zdravia a duševného zdravia,
  • mentálnej úrovne, vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,
 • o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka
  • meno a priezvisko,
  • adresa zamestnávateľa,
  • trvalé bydlisko,
  • telefonický kontakt

5.Rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa do škôlky

Toto rozhodnutie by mal dostať zákonný zástupca dieťaťa poštou alebo si osobne prevziať u riaditeľky škôlky do konca júna 2016.


Zdroj: rodinka.sk
Spracované s použitím zdrojov voľne dostupných na internete, na stránkach miest a obcí, prípadne materských škôl.

Napíšte komentár